Miles of music
הרשמה
Heb
  • Eng
  • Heb

תקנון ותנאי שירות

 

1. האתר והמידע המצוי בו נמסרים על בסיס זמינות המידע בו בעת הפרסום. " וחברת מיילס אוף מיוזיק אינה מעניקה אחריות או התחייבות לאחריות בגין האתר או המידע המצוי בו, בין באופן מפורש ובין במשתמע, לרבות, אך לא רק, אחריות משתמעת או תנאי אחריות בגין הבטחת שלמות הקטעים, הדיוק, או איכות שהמשתמשים שבעי רצון מהם.

2. חברת מיילס אוף מיוזיק לא תהיה אחראית באופן חוזי או אחר על כל עוולה, רשלנות, חובה סטטוטורית או בכל דרך אחרת, בגין כל אובדן או נזק שייגרמו ישירות או אשר קשורים בכל דרך או אופן בחוזה זה, לרבות אך לא מוגבל לכך, לנזק או לאובדן עסקי, אובדן רווחים, הפרעה בניהול העסקי, אובדן מידע עסקי או כל הפסד ממון אחר של המשתמשים (גם אם היא הוזהרה על אפשרות כזו של אובדן או נזק כאמור).

3. חברת מיילס אוף מיוזיק מעמידה את האתר שלה לרשות המשתמש אך ורק למטרות העסקיות של המשתמש בהורדת קובצי מוזיקה, והמשתמש רשאי לקבל ברישיון ממילס או מיוזיק את המוסיקה עבור הפקה רלוונטית בהתאם לנוהל שנקבע באתר.

4. אין להשתמש באתר זה לכל מטרה אחרת, לרבות אך לא רק, למטרות פרסום, שכפול קטעים ,או העברה, או שידור של כל מוסיקת ההפקות ללא קבלת אישור מפורש בכתב מחברת מיילס אוף מיוזיק .

5. לגבי תנאי שימוש באתר - המשתמש מאשר כי:

(א) אין אפשרות טכנית למנוע תקלות באתר וכי חברת מיילס אוף מיוזיק אינה מתחייבת לספק אתר בלי תקלות;
(ב) תקלות או פגמים באתר כאמור עלולים להוביל לאי זמינות זמנית של האתר;
(ג) פעולת האתר עלולה להיות מושפעת לרעה מתנאים ומהופעת תקלות שהם מחוץ לשליטתה של מיילס אוף מיוזיק, לרבות, אך ללא הגבלה, כשל בקשרי התמסורת או התקשורת בין מיילס אוף מיוזיק ובין המשתמשים, בין חלקים או מדורים שונים שלה, וביניהן ובין מערכות או רשתות תקשורת אחרות.

6. לגבי השימוש באתר האינטרנט -

המשתמש מתחייב בזאת כי:

(א) לא יעשה שימוש כלשהו באתר באופן כזה שתיגרם הפרעה משמעותית לכל האתר או לחלק ממנו , כגון הפרעות אשר יפגעו באתר, יהפכו את האתר לפחות יעיל, או שהאפקטיביות או הפונקציונליות של האתר ייפגעו באופן כלשהו;
(ב) לא ישתמש באתר להעברה או לפרסום של וירוסים או באג מחשב או כל חומר המשמיץ, פוגע או בעל אופי מגונה או מאיים, או באופן שיגרום למטרד, אי-נוחות או חרדה מיותרת למאן דהוא;
(ג) לא ישתמש באתר באופן המהווה הפרת פרטיות או הפרעה אחרת לכל אדם, חברה או תאגיד , או הפרת  זכויות יוצרים או הפרת סודיות או פגיעה בפרטיות; המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שבאתר של מיילס אוף מיוזיק יש גם תקנון של אבטחת מידע והגנת הפרטיות;
(ד) לא ישתמש באתר כדי להעביר חומר כלשהו למטרות פרסום, קידום מכירות, או תעמולה מכל סוג ללא הסכמה מראש ובכתב של מיילס אוף מיוזיק;
(ה) אם תהיה למשתמש כל זכות, תביעה או טענה לפעולה כנגד כל משתמש אחר כתוצאה מהשימוש באתר זה, הוא ינקוט בצעדים למימוש הזכויות, בתביעה או בפעולה משפטית כזו ללא כל תלות, קשר או פנייה לחברת מיילס אוף מיוזיק.
 

7. לגבי קניין רוחני - המשתמש מצהיר כי הוא מכיר בכך שכל זכויות היוצרים, סימני המסחר וכל זכויות הקניין הרוחני האחרות באתר ובחומרים הנמצאים באתר שייכים למיילס אוף מיוזיק, יישארו נ בידיה ובידיה בלבד.
 

8. לגבי השעיה וסיום – למיילס אוף מיוזיק תהיה הזכות לסיים את ההסכם הזה באופן מיידי ו / או להשעות את השימוש באתר אם המשתמש מבצע כל הפרה של התנאים וההגבלות האלה.
 

9.  בידי מיילס אוף מיוזיק הזכות , והחברה שומרת לעצמה את הזכות, לשנות תנאים והתניות אלה מעת לעת, והמשך השימוש של המשתמש באתר בעקבות שינוי כאמור ייחשב כהתקשרות עם החברה על פי התנאים וההגבלות שהשתנו.

10. היה והמשתמש אינו מסכים לשינוי כלשהו בתנאים ובהגבלות של מדיניות פרטיות זו, על המשתמש להפסיק באופן מיידי את השימוש באתר ולהודיע על כך למיילס אוף מיוזיק.
 

11. כל הוראה של מדיניות שמירת הפרטיות כאמור ושל קובץ התנאים וההתניות האלה, אשר נועדו למנוע או להגביל את אחריות החברה, יתפרש בנפרד ויעמוד ברשות עצמו, ויוותר בתוקף גם אם מסיבה כלשהי, אחת או יותר מהוראות אלה מתגלה או מוכחת כבלתי תקפה או בלתי ניתנת לאכיפה בכל נסיבות שהן, ועל כן כל ההוראות האחרות יישארו בתוקף ויישארו כך בתוקף גם במקרה של סיום כל תקנות אחרות במדיניות הפרטיות הזאת.
 

12. שום ויתור על תביעה או טענה על ידי מיילס אוף מיוזיק לא ייחשב כוויתור על כל תביעה או טענה קודמת או על הפרה קודמת או עתידית של כל הוראה.
 

13. תקנות השמירה על הפרטיות יהיו כפופות למשפט הישראלי, והצדדים הנזכרים לעיל

יהיו כפופים ללא כל זכות טענה או ערעור לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט בישראל.
 

14.  האתר הינו אתר המציע לגולשים באינטרנט תכנים שפורסמו, מידע, וכן תכנים נוספים בתחומים שונים (להלן - "השירותים"). השירותים המוצעים באתר מוצעים בכפוף ובהתניה יסודית של הסכמת המשתמשים לאמור בתקנון זה.
 

15. השימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש, כי קרא את כל האמור בתקנון זה והסכים לאמור בו, טרם החל לגלוש בעמוד אחר באתר.
 

16. משתמש שגלש ו/או השתמש באתר זה מצהיר, כי האמור בתקנון האתר הוא שיכריע בכל חילוקי דעות בין הצדדים.

המשתמש מצהיר כי בכל מקרה מסוג זה, לא יהא רשאי להעלות טענה ביחס עם הסכמתו לכל תנאי בתקנון האתר.

17. המשתמש מסכים בהסכמה בלתי חוזרת ויסודית לספק האינטרנט שלו ו/או לכל צד ג' למסור לידי מיילס אוף מיוזיק את פרטיו האישים והנכונים ואת דרכי ההתקשרות עמו מיד עם דרישתה הראשונה.
 

18.  בתקנון זה ניתנו למונחים הבאים הפירושים שבצדם: "מידע" ו/או "תכנים"- כל חומר ו/או אודיו ו/או טקסט ו/או וידאו ו/או מידע ו/או תכנים ו/או הצעה ו/או פרסום ו/או פרט ו/או פרטים המוצגים באתר ו/או בכל מדיה אחרת הקשורה לחברה ובכלל זה במילים, תמונות, ציור, שרטוט, רישום ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל או כל ריכוז תכנים דיגיטאליים בדרך שיש בה בכדי ליצור ייחודיות כלשהי.

"החברה" – מיילס אוף מיוזיק או אדם ו/או גוף ו/או החברה המחזיקה ו/או מי מהם ו/או מטעמם המפעיל את האתר.

"משתמש" ו/או "גולש" - כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר ו/או גולש באתר .
 

19. המשתמש מתחייב, כי ההודעות שיתפרסמו על ידו לא יפרו הוראות כל דין ו/או לא יכללו כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים ו/או כל חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה ו/או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם ו/או כל חומר בלתי חוקי ו/או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מזהה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או מדינה ריבונית אחרת ו/או כל חומר המפר צווים שיפוטיים או העלול להפר צווים שיפוטיים ו/או העלול לפגוע בביטחון המדינה ו/או מפר את הוראות הצנזורה ו/או כל חומר המהווה לשון הרע או העלול להוות לשון הרע על אדם ו/או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, או כל דין אחר.
 

20. במקרה של הפרת הוראות התקנון, מסכים המשתמש לפיצוי ללא הוכחת נזק לטובת החברה, שיהיה הסכום המקסימילי כאמור בחוק העוולות המסחריות ו/או חוק איסור לשון הרע ו/או חוק זכות יוצרים , ובכל מקרה הסכום הסטטוטרי הגבוה ביניהם, לפי העניין ובהתאם ליום ההפרה.
 

21. החברה תהיה רשאית להפסיק את פעילותה ו/או את פעילות הפורומים ללא כל הודעה מוקדמת ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי החברה בעניין זה.
 

22. המידע המתפרסם באתר וכן הפרסומות המוצגות בו, מאפשרים הפניה לאתרים נוספים באינטרנט. החברה אינה אחראית בכל צורה שהיא לתוכנו של המידע המוצג באתרים אלה כפי שאין באפשרותה לעמוד על טיבו, איכותו או מהימנותו של המידע באתרים אלה. כל שימוש במידע באתרים אלה יעשה על אחריותו של המשתמש.
 

23. החברה לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותו קישור. החברה אינה מתחייבת כי הקישורים (לינקים) באתר יובילו את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל.
 

24. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שזכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע שייכים לחברה ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע וכי השימוש במידע הינו לצרכיו בלבד של המשתמש בכל הקשור להורדת קובצי מוסיקה.
 

25. חלקים שונים מהמידע  בנוגע לקובצי המוסיקה וכן חלק מהחומרים האחרים, מוצגים באתר בהתאם להסכמים בין החברה ובין צדדים שלישיים. זכויות היוצרים בתכנים אלה ו/או בחומרים שייכים לצדדים שלישיים, שהתירו לחברה לעשות בהם שימוש. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לאחרים את המידע ו/או חלק ממנו ו/או טקסטים ו/או חלקים מהם ו/או תכנים ו/או חלק מהם ו/או ההחומרים ו/או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מאת החברה, מראש ובכתב.
 

26. החברה תהיה רשאית לחסום לאלתר את השירותים  אם המשתמש השתמש בשירותים בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת.
 

27. חסימת שירותים על ידי החברה יכולה להיעשות על ידי אמצעים טכנולוגיים או על ידי משלוח מכתב ו/או דואר אלקטרוני אל המשתמש האוסר עליו להשתמש באתר.
 

28. המשתמש מתחייב לכבד כל איסור של החברה לגלוש באתר, ככל שיודע לו על ידה.
 

29. למען הסר ספק, יובהר, כי הפסקת ההתקשרות בין הצדדים לא תגרע באיזה מהתחייבויותיו של המשתמש כאמור בהסכם זה. כלפי מיילס אוף מיוזיק
 

30. מיילס אוף מיוזיק רשאית לערוך שינויים בכללי השימוש מעת לעת על פי שיקול דעתה וכל שינוי יחייב את הגולשים/המשתמשים מרגע בו פורסם באתר.
 

31. המשתמש חייב להתעדכן מעת לעת בשינויים בתקנון ולא תישמע טענתו שלא התעדכן.
 

32. מיילס אוף מיוזיק רשאית לגבות כספים בעד מה שהיא מציע באתר כשירות למשתמש והאחרון לא יהא רשאי לטעון כי לא ידע על כך.

33. מיילס אוף מיוזיק רשאית לשלוח למשתמש הודעות ככל שתמצא לנכון והמשתמש נותן בזאת את הסכמתו.
 

34. המשתמש מצהיר כי קרא את התקנון ואת תנאי השימוש, הבין אותם ונותן את הסכמתו שזה מחייב אותו.
 

35. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לקשרים החוזיים של מיילס אוף מיוזיק עם חברות מו"לות זרות וכי הן מעבירות אינפורמציה זו לזו וגם תכנים וקובצי מוסיקה, לרבות פרטים על המשתמשים, ככל שהדבר קשור לעיסוקיהם במוסיקה , ליצירותיהם ולהורדת קובצי המוסיקה
 

36. המשתמש מסכים שהחוק הישראלי חל על התקנון ומקום השיפוט הבלעדי בכל עניין הנוגע והקשר לשירותים באתר, יהיה בית המשפט המוסמך בתל אביב בלבד.

 

 

מידידיכם
במיילס אוף מיוזיק

אלבום:
קטלוג:
Click the play track button... 00:00 / 00:00